SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG CHỈ ĐẠO: NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ MA TÚY

 

Thực hiện Văn bản số 10375/UBND-NC ngày 21/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc nâng cao hiệu quả áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy.

Nhằm chủ động trong công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy tại các cơ sở y tế, bảo đảm môi trường xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh; Ngày 27/11/2023 Sở Y tế ban hành văn bản số 3749/SYT-TTr về việc nâng cao hiệu quả áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung sau:

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 7353/KH-UBND ngày 14/10/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 1452/QĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Kế hoạch số 4960/KH-UBND ngày 07/6/2023 của UBND tỉnh về thực hiện dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Văn bản số 5363/UBND-VX3 ngày 21/6/2023 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy và phòng, chống mại dâm; đảm bảo thực hiện thống nhất, đồng bộ các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người bệnh, người nhà người bệnh, nhân viên y tế về các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; Tình hình tội phạm, nguy cơ, thủ đoạn tội phạm ma túy thường sử dụng; tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, góp phần làm giảm các nguy cơ, đẩy lùi tội phạm. 

Thái Tuyền (CDC Lâm Đồng)