Thông điệp truyền thông tiêm liều nhắc lại vắc xin phòng bệnh Covid-19 lần 1 (mũi 3)