Sở Y tế Lâm Đồng: 09180163550914971889

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lâm Đồng: 0918564072 – 02633.816864