Thông điệp truyền thông tiêm liều nhắc lại vắc xin phòng bệnh Covid-19 mũi 4.

Thông điệp truyền thông tiêm liều nhắc lại vắc xin phòng bệnh Covid-19 mũi 4.