THÔNG BÁO

Về việc Gửi hồ sơ chứng minh năng lực hiện gói thầu mua sắm bóng đèn và dây điện năm 2023

Căn cứ Luật đấu thầu 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ tài chính về quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Thông tư 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016;

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng kính mời các đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật gửi hồ sơ chứng minh năng lực cung ứng gói thầu mua sắm bóng đèn và dây điện năm 2023 tổng giá trị 10.825.000 đồng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng (danh mục đính kèm). Các đơn vị tham gia thực hiện gửi hồ sơ chứng minh năng lực, cụ thể:

  1. Bảng chào giá , giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí khác. (có chữ ký của người đứng đầu hoặc người đại diện được ủy quyền và đóng dấu của đơn vị).
  2. Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp.

Tất cả hồ sơ được niêm phong. Bên ngoài ghi rõ thông tin của bên gửi và tên gói thầu. Mỗi đơn vị chỉ được gửi 01 hồ sơ.

Bên gửi hồ sơ năng lực đồng ý cho bên mời nộp hồ sơ năng lực được quyền sử dụng hoặc loại bỏ các hồ sơ năng lực mà không phải thông báo về lý do với đơn vị tham gia nộp hồ sơ năng lực.

Các đơn vị gửi hồ sơ về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng, địa chỉ: 54 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) trước 14h30 ngày 18/5/2023

Trân trọng./.

CV mời nộp HSNL gói thầu mua bóng đèn và dây điện.pdf