Hưởng ứng ngày thế giới phòng chống AIDS  1/12/2022 với chủ đề  "Chấm dứt dịch AIDS – Thanh niên sẵn sàng".